Parse error: syntax error, unexpected $end in /hosting/maksoft/maksoft/page.php(160) : eval()'d code on line 1 Декларация за съгласие В.

Декларация за съгласие В.

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ*

Декларирам,

че доброволно и информирано давам изричното си съгласие „БОНИТА СТИЛ” ЕООД да обработва личните ми данни чрез автоматизирани системи и/или на хартия с цел:
Осигуряване на нужната логистика при поръчване, изработване, покупко-продажба и доставка на продукти на фирмата;
Осигуряване на надеждна и еднозначна идентификация на клиента при изпълнение на единични и индивидуални поръчки на облекло;
Осигуряване на възможност за пряка комуникация по въпроси, отнасящи се до предмета на отношенията ни, а именно – покупко-продажба на облекла и др. продукти на фирмата.

Уведомен(а) съм, че:

- Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са:
Лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;
Данни за идентификация – лични имена и др.;
Данни за направените поръчки;
Електронна поща, писма, информация за заявките, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка, присъщо необходима за изпълнение предмета на отношенията ни;
Всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;
Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;

- Достъп до личните ми данни ще имат:
Администраторът на лични данни и оторизираните служители за работа с клиенти на БОНИТА СТИЛ ЕООД;
Доставчици на куриерски и платежни услуги;

- Личните ми данни ще бъдат съхранявани в срок: за времето до получаване на поръчката.

- След срока на съхранение личните ми данни ще бъдат унищожени по следния ред:
Данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;
Електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.

Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:
- достъп до личните ми данни;
- коригиране (ако данните са неточни);
- изтриване (право „да бъда забравен“);
- ограничаване на обработването;
- преносимост на личните ми данни между отделни администратори;
- възражение срещу обработването на личните ми данни;
- жалба до надзорен орган;
- да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;
- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми на субект на данни са били нарушени.

*Текстът на тази декларация е съобразен с изискванията за валидност на съгласието на Общия регламент за защита на данните /Регламент 2016/679/ и Насоките на Работната група по Чл. 29

Дизайн и поддръжка: Максофт