Декларация за съгласие

С настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ*

 

Декларирам,

че доброволно и информирано давам изричното си съгласие „БОНИТА СТИЛ” ЕООД да обработва личните ми данни и тези на детето/децата ми чрез автоматизирани системи и/или на хартия с цел:

Осигуряване на нужната логистика при поръчване, изработване, покупко-продажба и доставка на униформено ученическо и друго облекло;

Осигуряване на надеждна и еднозначна идентификация на детето/децата ми при изпълнение на единични и индивидуални поръчки на облекло;

Осигуряване на възможност за пряка комуникация по въпроси, отнасящи се до предмета на отношенията ни, а именно - покупко-продажба на ученически униформени облекла.

 

Уведомен(а) съм, че:

 

- Категориите лични данни, които ще бъдат обработвани на основата на моето съгласие, са:

лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;

данни за идентификация – лични имена, училищна принадлежност, клас;

данни за направените поръчки;

електронна поща, писма, информация за заявките, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка, присъщо необходима за изпълнение предмета на отношенията ни;

всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;

клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;

 

- Достъп до личните ми данни и тези на детето/децата ми ще имат:

Администраторът на лични данни и оторизираните служители за работа с клиенти на БОНИТА СТИЛ ЕООД;

Доставчици на куриерски и платежни услуги;

 

- Личните ми данни и тези на детето/децата ми ще бъдат съхранявани в срок: за времето до получаване на поръчката.

 

- След срока на съхранение личните ми данни и тези на детето/децата ми ще бъдат унищожени по следния ред:

• данни на хартия – чрез нарязване с шредер машина;

• електронни данни – чрез изтриване от електронната база данни.

 

Запознат(а) съм с правата си на субект на лични данни, а именно право на:

- достъп до личните ми данни и тези на детето/децата ми;

- коригиране (ако данните са неточни);

- изтриване (право „да бъда забравен“);

- ограничаване на обработването;

- преносимост на личните ми данни и тези на детето/децата ми между отделни администратори;

- възражение срещу обработването на личните ми данни и тези на детето/децата ми;

- жалба до надзорен орган;

- аз и детето/децата ми да не бъдем обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за нас като субект на данните или по подобен начин ме засяга в значителна степен;

- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ни на субект на данни са били нарушени.

 

 

* Текстът на тази декларация е съобразен с изискванията за валидност на съгласието на Общия регламент за защита на данните (Регламент 2016/679) и Насоките на Работната група по чл. 29.


Дизайн и поддръжка: Максофт